Over Bentham en ons

Portret van Jeremy BenthamJeremy Bentham (1748-1832) was destijds een wereldberoemde rechtsfilosoof. In een tijd waarin overal nog het recht van koninklijke macht en traditie overheerste, pleitte hij voor een rationeel rechtssysteem, waarin alleen wetten die bijdroegen aan ons geluk moreel verdedigbaar waren. Van Griekenland tot Latijns-Amerika deden de revolutionairen van die tijd (die de grondslag legden voor wat wij nu democratie noemen) een beroep op hem en bestudeeerden zijn boeken. De Parijse revolutionairen riepen hem uit tot ereburger van Frankrijk. Bentham was de grondlegger van de ethiek van het utilisme, die streeft naar “het grootste geluk voor het grootste aantal mensen”.

De keuze om het instituut voor Beleid & Geluk naar Jeremy Bentham te noemen, symboliseert dat het streven naar geluk al meer dan twee eeuwen geleden een essentiële bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de hedendaagse, democratische samenleving. Hoewel hij een van de voortrekkers was, is Bentham bij lange na niet de enige geweest die dit bepleitte. De rol die het thema ‘geluk’ ten tijde van de Verlichting speelde, als drijfkracht voor sociale en politieke vernieuwing, is bijna uit onze geschiedschrijving verdwenen. Het Jeremy Bentham instituut wil dit verhaal nieuw leven inblazen en laten zien dat het streven naar geluk ook vandaag, en dan geïnformeerd door het geluksonderzoek (wat er in Bentham’s tijd nog niet was), tot betere wetten en beter beleid kan inspireren.
Dat wil niet zeggen dat we al zijn gedachten delen. Bentham was bijvoorbeeld vrij ongenuanceerd antikerks en zijn psychologie van geluk was mechanistisch. Ook het denken over geluk hoort met zijn tijd mee te gaan.

Het Jeremy Bentham instituut voor Beleid & Geluk is een initiatief van Akshaya de Groot. Het heeft een tweeledig doel:

Als opleidingsinstituut voor professionals in en om beleid.
Naast de opleiding “Beter Beleid door te Sturen op Geluk” gaat het instituut
1-daagse masterclasses aanbieden over uiteenlopende aspecten van ditzelfde thema. De eerste zijn al in de maak. Samen met Petra van Bommel (zelfstandig gevestigd publiek controller en bestuurslid van EICPC) ontwikkelen we een masterclass voor financials in de publieke omgeving, zoals gemeentecontrollers of leden van rekenkamers.
Ook workshops of opleidingen op locatie behoren tot de mogelijkheden.

Als gezaghebbend advies- en lobby-instituut
Het Jeremy Bentham instituut wil gevraagd en ongevraagd advies aanbieden aan de politiek (inclusief de kiezers; van lokaal tot internationaal niveau) vanuit het doel “meer geluk voor meer mensen” (dan wel minder mensen die ongelukkig zijn). Zo’n advies kan over een specifiek beleidsthema gaan, het kan gaan over de statistische infrastructuur die nodig is om het effect van beleid op geluk te monitoren, of kan voorstellen uit verkiezingsprogramma’s beoordelen op het al dan niet bijdragen aan meer geluk.
Ook zullen we publicaties uitbrengen om het inzicht in bepaalde thema’s bij bestuurders, burgers en media te verdiepen. Een wetenschappelijke raad, met leden die afkomstig zijn van meerdere universiteiten, zal dit inhoudelijk ondersteunen.
Voor dit deel van het instituut zijn wij op zoek naar sponsors en zullen we aan fondsenwerving gaan doen. Heb je interesse of wil je daaraan bijdragen? Laat het ons weten: info@beterbeleid.info.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close